Masz pytania?

(+48) 530 793 883    info@poledancebutik.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.poledancebutik.pl 

§1

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy, zwany w dalej Sklepem, funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Agatę Malchrowicz  z siedzibą w Toruniu przy ul. Steinbornów 4, kod pocztowy 87-100, NIP 9562231985, VAT UE:PL9562231985, REGON: 121493026
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna sprzętu i asortymentów związanych głównie z ćwiczeniami sportowymi, w tym z tzw. „pole dance”, zwanych dalej łącznie Towarem.
 3. Agata Malchrowicz posiada wszelkie ważne zezwolenia konieczne do prowadzenia sprzedaży określonej niniejszym Regulaminem.
 4. Siedziba Sklepu znajduje się w Toruniu.
 5. Oficjalna strona internetowa Sklepu, zwana dalej Stroną, znajduje się na pod adresem www.poledancebutik.pl.
 6. Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:

 

a.  Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.poledancebutik.pl;

b.  Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora witryny www.poledancebutik.pl, właściciela sklepu internetowego www.poledancebutik.pl – Agatę Malchrowicz;

c.  Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;

d. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;

e. Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego www.poledancebutik.pl;

f.  Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie www.poledancebutik.pl wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce Prywatności;

g. Gościu – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów w sklepie internetowym www.poledancebutik.pl;

h. Moim koncie - rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także  zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;

i. Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

7. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z usług Sklepu.

8. Korzystanie ze Sklepu i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu.

9. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest miejscowość Toruń.

10. Dane zamieszczone przez Sklep na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez dokonanie płatności za zamówione przedmioty oraz potwierdzenia możliwości realizacji tego zamówienia przez Sklep. 

11. Przez potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia przez Sklep rozumie się zmianę jego statusu na "gotowe do wysyłki". 

 

§ 2

OFEROWANE TOWARY

 1. Sklep zajmuje się sprzedażą szeroko rozumianego sprzętu oraz asortymentu służącego do wykonywania ćwiczeń sportowych, w tym w szczególności  tzw. „pole dance” oraz usług związanych z branżą. 
 2. Towary prezentowane są na Stronie w postaci graficznej obrazują je bądź w postaci gotowej do korzystania zgodnie z przeznaczeniem bądź zobrazowane są jego poszczególne elementy przed złożeniem Towaru w funkcjonalną całość.    
 3. Towary stanowiące przedmiot sprzedaży, w zależności od jego rodzaju, dostarczane są Klientom w postaci przygotowanej do użycia zgodnie z przeznaczeniem bądź wymagającej uprzednio stosownego złożenia i montażu. 

 

§ 3

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zakupu Towaru w Sklepie może dokonać każdy Użytkownik podając niezbędne do realizacji zamówienia informacje.
 2. Zamówienia można składać każdego dnia przez całą dobę za pośrednictwem Strony bądź poczty e-mail: info@poledancebutik.pl
 3. Użytkownicy o statusie Gościa zobowiązani są do podania danych niezbędnych do przyjęcia i realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem jednak, że dane nie będą zapisywane i gromadzone przez Sklep po zrealizowaniu zamówienia. 
 4. Użytkownicy, którzy dokonają Rejestracji wraz z aktywacją konta, a następnie zalogują się na Stronie, przysługuje możliwość korzystania z dodatkowych usług oferowanych przez Sklep, tj.:

a)    Brak konieczności każdorazowego wprowadzania danych przy składaniu zamówienia;

b)    Możliwość dokonywania za pośrednictwem Strony podglądu zamówienia lub statusu jego realizacji;

c)    Możliwość dokonywania za pośrednictwem Strony podglądu historii zamówień;

d)    Możliwość korzystania z preferencyjnych cenników (opcja dla Klientów niebędących Konsumentami) 

e)    Możliwość korzystania z organizowanych przez Sprzedawcę promocji lub konkursów;    

5. Złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony następuje poprzez poprawny wybór właściwego Towaru bądź któregoś z dostępnych jego wariantów, a następnie wypełnienie formularza zamówienia w zakładce „koszyk”.

6. Klient zobowiązany jest do podania aktywnego adresu e-mail bądź numeru telefonu, pod którym będzie można dokonać potwierdzenia założonego zamówienia oraz przesłać informacje o postępach w jego realizacji.

7. Do chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Klient może dokonać rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

8. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta ceny oraz wydania Towaru przez Sprzedawcę. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem łącznego spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków.

9. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji w ciągu 72 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień inny dzień ustawowo wolny od pracy, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 72 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.

10. Sprzedawca może również, w każdej chwili przed wysyłką lub wydaniem towaru odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż przewidywano. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

11. W razie wystąpienia okoliczności wpływających na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. W przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na zaproponowane nowe warunki realizacji zamówienia przysługuje mu prawo odstąpienia od zamówienia.

12. Warunki realizacji zamówień nietypowych (niewynikających z oferowanych Towarów na Stronie) są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

13. Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składania zamówienia złożonego na stronie internetowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

14. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach jak: przesyłka w sobotę do godziny 14 czy dodatkowy koszt związany z wybraną formą płatności, pojawią się po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia oraz określeniu daty dostawy.

15. Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie internetowym www.poledancebutik.pl, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej lub paragon fiskalny. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. W przypadku dokonania wcześniej zapłaty, dokument sprzedaży wystawiany w dniu otrzymania przez Sprzedawcę środków pieniężnych.  

16. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00. Zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane w następnym Dniu roboczym.

17. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

18. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności zamówionego Towaru u producenta lub innych dostawców.

19. Do czasu zawarcia umowy Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

§ 4

CENY I POLITYKA CENOWA

 1. Wszystkie ceny prezentowane na witrynie sklepu internetowego www.poledancebutik.pl są cenami brutto (zawierają w zależności od produktu stawkę 5%, 8% lub 23% podatku VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej www.poledancebutik.pl przy Towarze w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu internetowego www.poledancebutik.pl bądź wprowadzania w nich zmian. Pomimo korzystania przez Sprzedawcę z uprawnienia, o jakim mowa w zdaniu poprzednim, każdorazowo ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej www.poledancebutik.pl po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy i terminu dostawy zamówienia oraz formy płatności.

 

§ 5

PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

a.  za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie sklepu internetowego www.poledancebutik.pl.

b.  przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia od podmiotu obsługującego płatności ;

Płatność przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową realizowane są następujący sposób:

 • karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic
 • przelew elektroniczny - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A.EUROBANK - Płatności Internetowe,
 • PayU  
 • Revolut 
 • PayPal

c.  ratalnie – tzw. „kredyt wiązany”

Ratalna sprzedaż następuje za pośrednictwem portalu internetowego www.platformaratalna.pl, którego właścicielem jest Platforma" Sp. z o.o. z siedzibą w Stobnie, 72-002 Dołuje, przy ul. Stobno 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386890. Klient wybierający taką opcję zapłaty zobowiązany jest postępować zgodnie z zamieszczonym na portalu regulaminem oraz wszelkimi wskazaniami występującymi podczas składania zamówienia. W wyniku skorzystania z usług oferowanych przez portal www.platformaratalna.pl dochodzi do zawarcia umowy kredytowej z bankiem będącym partnerem portalu. Sprzedawca nie wpływa i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności w przedmiocie zawarcia oraz realizacji umowy kredytowej.  Do zawarcia umowy stanowiącej podstawę realizacji zamówienia dochodzi w momencie uzyskania przez Sprzedawcę od właściciela portalu www.platformaratalna.pl potwierdzenia zawarcia umowy kredytowej.

2. W przypadku wybranych Towarów, z uwagi na ich specyfikację, kształt lub gabaryty, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. O wszelkich ograniczeniach z tego wynikających Klient będzie informowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.  

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

 

§ 6

ODBIÓR ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca dopuszcza następujące formy odbioru zakupionego Towaru:

a)    za pośrednictwem firmy kurierskiej

b)    za pośrednictwem usługi Paczkomaty InPost

c)    odbiór osobisty

2. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską w dni robocze. 

3. Towar dostarczany jest pod adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub w trakcie składania zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres dostawy. 

4. Zamówienia są realizowane co do zasady na terenie Unii Europejskiej. Zrealizowanie przez Sprzedawcę zamówienia poza granicami Uniii Europejskiej jest możliwe na życzenie klienta. Realizacja takiego zamówienia wymaga indywidualnego ustalenia miejsca oraz kosztów dostawy.

5. Dostawa Towaru przez kuriera następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta. Wybór tej formy dostawy Towaru przy składaniu zamówienia równoznaczny jest z udzieleniem takiego upoważnienia.

6. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

7. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany kurierowi, drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu nie wyłącza i nie ogranicza prawa Klienta dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem na podstawie niniejszego Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązujących.

8. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem Paczkomatów inPost zastosowanie mają odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu regulujące dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

9. Odbiór osobisty może być realizowany w miejscowości Toruń tylko po uprzednim umówieniu się na konkretny dzień i godzinę odbioru (przedział czasowy maksymalnie 30-minutowy).

10. Odbiory osobiste mogą być realizowane jedynie po uprzednim poinformowaniu Klienta o gotowości Towaru do odbioru i po jego opłaceniu. 

11. Czas realizacji zamówienia jest liczony:

a)    W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę,

b)    W przypadku płatności kartą za pośrednictwem systemu PayU od momentu uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora systemu.

c)    w przypadku płatności za pobraniem od momentu otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę bądź akceptacji zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego na adres info@poledancebutik.pl.

d)     w przypadku płatności ratalnej od momentu otrzymania potwierdzenia od właściciela portalu „www.platformaratalna.pl” potwierdzenia zawarcia umowy kredytowej.

e)    w przypadku płatności za pośrednictwem aplikacji Revolut od momentu otrzymania przez Sprzedawcę powiadomienia o potwierdzeniu płatności z serwisu

f)     w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayPal od momentu uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora systemu.

12. Każdy z Towarów znajdujących się ofercie handlowej Sprzedawcy posiada indywidualnie określony status „dostępności”, tj. czasu zrealizowania zamówienia wraz z dostawą. W zależności od formy składania zamówienia informacja ta będzie wraz z informacjami o danym produkcie bądź podawana będzie przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę do przyjmowania zamówień.

13. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest co do zasady dołączany do przesyłki. Detaliczne faktury VAT mogą być wysłane w wersji elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta w trakcie zamówienia. 

14. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Towaru dostarczonego zgodnie ze złożonym zamówieniem. W przypadku, gdy Towar wróci do Sprzedawcy Klient zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich uzasadnionych kosztów z tym związanych.

 

 

§ 7

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z klientami będącymi Konsumentami na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Nie mają zastosowania przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient, który dokonał zakupu w Sklepie zawarł umowę na odległość i może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu (30) dni lub wiadomość elektroniczną na adres info@poledancebutik.pl. Termin trzydziestodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Towaru.
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia opatrzonego czytelnym podpisem Klienta przed jego upływem na adres Sklepu lub informacja e-mailowa wysłana na adres info@poledancebutik.pl. W celu ułatwienia Sprzedawcy identyfikację osoby Klienta proponuje się wskazanie danych: datę, oznaczenie Sklepu i jego siedzibę, numer i przedmiot zamówienia, datę złożenia zamówienia. Brak wskazania danych wymienionych w zdaniu poprzednim nie wpływa na ważność lub skuteczność złożonego oświadczenia, jednak przy odesłaniu towaru muszą zostać podane dane wystarczające do identyfikacji zamówienia. W przesyłce powinno się również znajdować podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór można pobrać w zakładce "Wymiana i Zwrot
 4. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że nie posiada wad za wyjątkiem wad stanowiących podstawę reklamacji. Towar zwrócony nie może być używany, niekompletny, musi posiadać wszystkie metki i folie zabezpieczające (dotyczy sprzętu do pole dance ze względów higienicznych). W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw.
 5. Gdyby Konsument skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jednak zwrócony towar nosiłby ślady wykorzystywana go sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania, Sprzedający sporządza dokumentację zdjęciową potwierdzającą stan towaru oraz sporządza Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności na podstawie art. 498 § 1 Kodeksu Cywilnego, przysługującą mu z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy. Cena towaru po potrąceniu wierzytelności zostanie zwrócona Konsumentowi. Towar zostanie wystawiony w dziale OUTLET po obniżonej cenie równej różnicy między nowym towarem, a potrąconą wierzytelnością. 
 6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru oraz kosztów dostarczenia rzeczy.
 7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 8. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni  przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. W przypadku płatności kartą zwrot następuje bezpośrednio na kartę.
 9. W przypadku częściowego zwrotu, to znaczy w przypadku gdy poza zwracanym towarem Konsument zatrzymuje inne produkty zakupione jednocześnie i dostarczone w tej samej przesyłce, nie przysługuje mu zwrot kosztów dostarczenia rzeczy opisany w punkcie 5. 
 10. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument. 
 11. Zakup towaru z wykorzystaniem możliwości dokonania zapłaty ratalnej na zasadach określonych w Regulaminie nie wpływa na uprawnienia Klienta w nim opisane. Przysługujące Konsumentowi prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni wykonywane jest poprzez złożenie właścicielowi portalu „platformaratalna.pl” oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu wiązanego.  
 12. Reklamację towaru należy zgłosić zawsze drogą mailową. W temacie wiadomości należy wpisać "REKLAMACJA" i dokładnie opisać wadę, załączając dokumentację w postaci zdjęć obrazujących wadę lub filmu, na którym można stwierdzić nieprawidłowe działanie urządzenia. Wiadomość winna być opatrzona danymi niezbędnymi do zidentyfikowania zamówienia oraz parametrów zakupionego towaru (np. imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia, rodzaj towaru). 
 13. Sprzedający przekazuje reklamację do rozpatrzenia przez producenta i w razie dodatkowych pytań lub wątpliwości kontaktuje się bezpośrednio z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. Klient powinien zastosować się do instrukcji Sprzedającego w kwestii opisu i dokumentacji wady jak również ewentualnej naprawy. 
 14. Sprzedający może wysłać Kupującemu części zamienne na własny koszt (gdy reklamacja jest zasadna) lub na koszt Kupującego (jeśli uszkodzenie nastąpiło na skutek działania Kupującego i nie obejmuje go naprawa gwarancyjna). 
 15. Skrócony opis procedury reklamacji znajduje się w zakładce "Reklamacje".
 16. Aby wymienić Towar, Kupujący powinien dokonać jego zwrotu zgodnie z procedurą opisaną w punktach 1-7 niniejszego paragrafu, a na nowy Towar złożyć osobne zamówienie w Sklepie. 
 17. Z 12-miesięcznej gwarancji mogą skorzystać klienci, którzy zakupili produkty objęte gwarancją bezpośrednio w poledancebutik.pl. Przedstawienie paragonu fiskalnego nie jest konieczne, wystarczy skontaktować się z adresu e-mail lub numeru telefonu podanego w zamówieniu i podać jego numer. 

 

§ 8

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.
 2. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury PayU używającej bezpiecznych technik. Sprzedawca posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL. 
 3. W szczególności operator witryny www.poledancebutik.pl nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji PayU. 

 

 

§ 9

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W czasie korzystania z witryny www.poledancebutik.pl lub składając zamówienie w inny sposób przewidziany Regulaminem Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
 2. Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym w celu rozpatrywania reklamacji). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji,  nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.
 3. Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).
 4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Agaty Malchrowicz są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać samodzielnie w sekcji ‘Moje konto’ lub zwrócić się z prośbą do operatora witryny www.poledancebutik.pl o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na jego prośbę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych w przypadku gdy ciąży na nim ustawowy obowiązek niemożliwy do wypełnienia w przypadku ich usunięcia oraz informuje, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane. Więcej informacji na temat Polityki Prywatności znajduje się w dokumencie "Polityka Prywatności" stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu. 
 6. Witryna www.poledancebutik.pl umożliwia Użytkownikom umieszczanie komentarzy, ocen i opinii pod Towarami. Podpisanie się pod opinią jest dobrowolne, może zawierać imię i nazwisko lub tylko imię lub dowolny pseudonim. 
 7. Niektóre obszary witryny www.poledancebutik.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Pliki Cookies można usunąć w ustawieniach przeglądarki jednak moze to skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu.  

§ 10

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Agatą Malchrowicz. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 30 dni od daty opublikowania ich w widocznym miejscu na stronie www.poledancebutik.pl. Ponadto Sprzedawca poinformuje Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianie Regulaminu wysyłając stosowną wiadomość na adres wskazany przez Klienta. Wiadomość taka zostanie wysłana najpóźniej w dniu zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej. Do zamówień złożonych przed momentem wejścia w życie zmian w Regulaminie mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
 3. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.poledancebutik.pl posiadają ochronę prawno - autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego, jakim jest Agata Malchrowicz. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie - art.17 ustawy OPAiPP.
 5. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 30 marca 2020 roku. 

 

 

 
do góry

Dane rejestrowe: poledancebutik | ul. Steinbornów 4, 87-100 Toruń | NIP: 9562231985 | tel: (+48) 530 793 883 | e-mail: info@poledancebutik.pl

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl